Belgeco statuten

Belgeco vzw – Statuten (neergelegd april 2021)

[goedgekeurd door de AV op 17 november 2020]

STATUTEN VAN DE VZW « Le réseau belge des éco-communautés – Belgisch netwerk van ecologische gemeenschappen – Belgische Öko-Community Netzwerk », afgekort BelgEco

De ondergetekende oprichters:

1. De Heer Hall Robert,

    Nationaliteit : Zweeds,

    Adres: VästerhejdeToftavägen 211, SE-612 99 Visby Sweden,

2. Samenhuizen vzw – vereniging voor gemeenschappelijk wonen

    Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 323 bus 11, 1030 Schaarbeek – Brussel

    Ondernemingsnummer: 0475324249

3. Habitat et Participation asbl, (vzw)

    Maatschappelijke zetel: Traverse d’Esope 6, 1348 Louvain-la-Neuve

    Ondernemingsnummer: 0424207427

zijn in Vergadering op 17 november 2020 overeengekomen om de v.z.w. “Le réseau belge des éco-communautés – Belgisch netwerk van ecologische gemeenschappen – Belgische Öko-Community Netzwerk”, afgekort “BelgEco” op te richten en hebben de volgende statuten aangenomen.

TITEL I – Naam, zetel

Artikel 1 :

De vereniging draagt de naam  “Le réseau belge des éco-communautés – Belgisch netwerk van ecologische gemeenschappen – Belgische Öko-Community Netzwerk”, afgekort “BelgEco”  Deze naam wordt onmiddellijk gevolgd door de woorden “association sans but lucratif – vereniging zonder winstoogmerk – “Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht” of de afkortingen “ASBL – VZW – VoG”. Dit wordt volledig leesbaar vermeld op alle akten, facturen, mededelingen, aankondigingen, publicaties en andere officiële documenten van deze vereniging.

Artikel 2 :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Vooruitgangstraat 323 bus 11, 1030 Schaarbeek – Brussel, in de Brusselse regio. Bij beslissing van het bestuursorgaan  kan de maatschappelijke zetel worden verplaatst naar elk ander adres en het bestuur vervult de daartoe vereiste publicatieformaliteiten.

De statuten van de vereniging worden eveneens opgesteld in het Frans en het Duits. Zij worden voor publicatie neergelegd in het Frans en het Nederlands.

De voertaal is Frans voor Franstalige deelnemers en gebruikers, Nederlands voor Nederlandstalige deelnemers en gebruikers, en Duits voor Duitstalige deelnemers en gebruikers.

De concrete organisatie van het taalgebruik bij werkvergaderingen wordt uitgewerkt in het R.I.O. (Reglement van Inwendige Orde).

TITEL II – Doel, duur

Artikel 3 :

De vereniging stelt zich tot doel het creëren en bevorderen van internationale banden (waaronder met de leden van het G.E.N.-netwerk) en nationale banden met eco-gemeenschappen die in België gevestigd zijn en die intentioneel en op participatieve wijze zijn ontworpen en lokaal verankerd zijn.

De concrete activiteiten waarmee de vereniging haar doelstellingen verwezenlijkt, omvatten die van de eco-gemeenschappen die er lid van zijn en streven het volgende na (onderstaande opsomming is exemplarisch en niet beperkend):

1. Relaties ontwikkelen die gericht zijn op zowel het bevorderen en bekendmaken als het ondersteunen van nieuwe eco-gemeenschappen, op het uitwisselen van informatie en reflectie over gedeelde interesses en bekommernissen, op effectieve samenwerking tussen leden als antwoord op  specifieke economische, sociale, culturele en ecologische behoeften van alle of een deel van deze eco-gemeenschappen. De vereniging wil ook de belangen van alle aangesloten eco-gemeenschappen verdedigen.

2. Bovendien kan de vereniging volgende waarden uitdragen en bevorderen:

–  Leven in respect en harmonie met de natuur en volgens duurzame ontwikkeling

–  Ecologische landbouw;

–  Coöperatieve, ecologische en collectieve leefruimtes;

–  Gemeenschapsleven waar middelen worden gedeeld om de impact op het leefmilieu te verminderen;

–  Ecologisch bouwen en wonen;

–  Integratie in de buurt en samenwerking met de lokale gemeenschap;

–  Een open en solidaire en verwelkomende ingesteldheid naar externe partijen toe;

–  Opzetten van solidaire eco-gemeenschapsprojecten voor mensen in sociaal kwetsbare situaties;

–  Uitwisselings- en samenwerkingsverbanden leggen met gelijkgestemde structuren in Europa en daarbuiten; …

Artikel 4 :

De vereniging kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel, inbegrepen daden van koophandel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.

De vereniging kan op elke wijze hulp, medewerking en deelname verlenen aan gemeenschappen, verenigingen of organisaties, publiek of privaat, die eenzelfde doel nastreven of wiens activiteit zou kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

De betrachtingen van de vereniging bevinden zich buiten elke winstoogmerk, en buiten elke religieuze of partijgebonden politieke overtuiging. Zij zijn gebaseerd op het principe van tolerantie en samenleven met respect voor elkaars verschillen en individuele eigenheden.

Artikel 5 :  

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan te allen tijde worden ontbonden in de vorm en onder de voorwaarden vereist voor wijzigingen aan de statuten. De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – Leden, toetreding, ontslag, uitsluiting

Artikel 6 :

De vereniging telt effectieve leden en aangesloten leden.

De effectieve leden (hierna ‘leden’ genoemd) en de aangesloten leden (hierna “aangesloten leden”) kunnen natuurlijke personen en / of rechtspersonen zijn. Rechtspersonen wijzen één of twee natuurlijke persoon aan om hen in de vereniging te vertegenwoordigen, als zij beiden aanwezig zijn heeft slechts één van hen stemrecht. Daarbij zullen rechtspersonen hun bedrijfsnaam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en organisatienummer meedelen aan de vereniging.

Het aantal leden mag niet minder zijn dan drie. Enkel deze werkende leden genieten de volledige rechten die aan leden worden toegekend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door deze statuten.

Aangesloten leden hebben geen stemrecht, maar kunnen deelnemen aan debatten. Zij worden systematisch uitgenodigd op algemene vergaderingen.

Artikel 7 :

Bovengenoemde stichtende leden zijn de eerste leden.

Enkel natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn kunnen lid worden, met uitzondering van de stichtende leden die buiten België mogen gedomicilieerd zijn.

Elkeen die lid of aangesloten lid wil worden, dient schriftelijk een aanvraag in bij het bestuursorgaan  en geeft daarbij aan in welke hoedanigheid (lid of aangesloten lid) hij / zij kandidaat is. Het bestuursorgaan  beslist over de formele geschiktheid van de kandidaat op zijn eerste vergadering na ontvangst van de aanvraag of op een tijdstip waarop het bestuur besluit meerdere aanvragen in behandeling te nemen. Nagaan van de formele geschiktheid heeft tot doel te verifiëren of de kandidaat voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen, mogelijk in afstemming met de bepalingen hierover in het R.I.O. Dit kan onder andere betrekking hebben op het definiëren en het formuleren van de voorwaarden voor een mogelijke erkenning of aanvaarden als lid of het intrekken daarvan van een ‘eco-gemeenschap’. Wanneer het bestuursorgaan  vaststelt dat de kandidaat voldoet aan de formele toelatingsvoorwaarden, zorgt het ervoor dat deze kandidatuur op de agenda van de volgende algemene vergadering wordt geplaatst. De algemene vergadering stemt met minimaal drie aanwezige leden.

De beslissing wordt genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De algemene vergadering kan soeverein en zonder verdere motivering beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard, of dat hij/zij voor een bepaalde periode als aangesloten lid wordt aanvaard alvorens toegelaten te worden als lid.

Artikel 8 :

Het bestuursorgaan  houdt een register bij van leden en de aangesloten leden op de zetel van de vereniging. Dit register bevat de wettelijk vereiste informatie.

Alle leden en aangesloten leden kunnen de notulen en besluiten van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan  raadplegen op de zetel van de vereniging.

Artikel 9:

De leden en aangesloten leden worden regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de vereniging en kunnen aanspraak maken op alle diensten die zij aanbiedt in het kader van haar statutair doel. De leden en de aangesloten leden dragen bij aan het doel en functioneren van de vereniging en ondersteunen deze middels een jaarlijkse financiële bijdrage waarvan het bedrag wordt bepaald door de algemene vergadering. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 500 euro.

Artikel 10:

Elk lid en aangesloten lid van de vereniging heeft het recht de vereniging te verlaten door schriftelijk ontslag aan te bieden bij het bestuursorgaan . Leden en aangesloten leden die hun jaarlijkse bijdrage  niet betalen kunnen, bij besluit van het bestuursorgaan , automatisch als ontslagnemend worden beschouwd. 

De uitsluiting van een lid kan slechts worden besloten door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De leden en aangesloten leden van wie de uitsluiting wordt voorgesteld, moeten in ieder geval bij aangetekend schrijven zijn gedagvaard om hun verweer te kunnen voeren. Het bestuursorgaan  kan, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, de betrokken leden en aangesloten leden schorsen wegens schending van de statuten, schending van de belangen van de vereniging of van haar leden of aangesloten leden, of wegens schending van de Belgische wetten.

Een uittredend lid, een uitgesloten lid of hun rechthebbenden kunnen op geen enkele manier aanspraak maken op het actief van de vereniging noch de terugbetaling eisen van de bedragen die ze hebben betaald.

TITEL IV – Algemene vergadering

Artikel 11 :

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden die hun bijdrage hebben betaald. De aangesloten leden worden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen, maar enkel de leden hebben stemrecht. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenis door een vicevoorzitter, of bij ontstentenis door de langstzittende bestuurder.

Artikel 12 :

De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Zij heeft de bevoegdheden die uitdrukkelijk door de wet en deze statuten worden erkend. Volgende bevoegdheden zijn haar in het bijzonder voorbehouden :

Het wijzigingen van de statuten;

Het vastleggen en wijzigen van het aantal bestuurders;

De uitsluiting van een lid;

De goedkeuring van de begroting en de rekeningen;

Het verlenen van kwijting aan de bestuurders;

De ontbinding van de vereniging;

De omvorming van de vereniging naar een Internationale Vereniging zonder winstoogmerk (IVZW), of naar een coöperatieve vennootschap met Sociaal Oogmerk (CVSO);

Het verwerven of aanvaarden van een algemeenheid ten kostelozen titel.

Alle andere gevallen waarin de wet en de statuten dit vereisen.

Artikel 13 :

De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar bij elkaar voor de gewone algemene vergadering.

De leden en de aangesloten leden kunnen te allen tijde worden opgeroepen voor een buitengewone algemene vergadering bij besluit van het bestuursorgaan  of op verzoek van een derde van de leden. Dergelijk verzoek dient de verschillende punten te vermelden die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd, en de algemene vergadering moet binnen de vijf weken na het verzoek bijeenkomen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen via gewone brief of per e-mail tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. Leden en aangesloten leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. De uitnodiging wordt namens het bestuursorgaan  ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders en de uitnodigingsbrief of e-mail vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering, en de agenda.

Over punten die niet op de agenda voorkomen kan de algemene vergadering slechts beraadslagen bij besluit van het bestuursorgaan. Elk toegevoegd agendapunt, ondertekend door één   derde van de leden van de laatste jaarlijst, moet op de agenda worden geplaatst.

Artikel 14 :

Elk lid en aangesloten lid, dat niet uitgesloten is, heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen. Enkel de leden hebben er stemrecht en zij beschikken elk over één stem. Elk lid mag volmacht verstrekken aan een ander lid. Elk lid mag slechts één volmacht houden.

Artikel 15 :

De beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consent volgens een procedure opgesteld door  het bestuursorgaan  en goedgekeurd door de algemene vergadering, en opgenomen in het R.I.O. Wanneer geen consent bereikt wordt, wordt de beslissing genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij anders bepaald in de wet of de statuten. Onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen worden niet in het  stemquorum meegeteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid die van de bestuurder die als voorzitter optreedt, doorslaggevend.

Artikel 16 : wijziging van de statuten

De algemene vergadering de AV kan slechts geldig beraadslagen of een beslissing nemen over wijzigingen van de statuten of de ontbinding van de vereniging wanneer deze beslissing uitdrukkelijk vermeld wordt in de oproepingsbrief en wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is bij de eerste uitnodiging voor genoemde vergadering.

Beslissingen over statutenwijziging worden bij voorkeur genomen bij consent, volgens een procedure ontwikkeld door het bestuursorgaan , goedgekeurd door de algemene vergadering en gespecificeerd in het R.I.O. Wanneer geen consent wordt bereikt wordt de beslissing genomen bij stemming van ten minste twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is op de eerste vergadering, kan het bestuursorgaan  een tweede vergadering bijeenroepen die ten vroegste zal worden gehouden op de dertigste dag volgend op de datum van de eerste algemene vergadering, en waarbij dezelfde besluitvormingsmodaliteiten gelden. Deze tweede vergadering kan beraadslagen of een beslissing nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval van ontbinding van de vereniging moet het besluit van deze algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de ondernemingsrechtbank.

Artikel 17 :

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in het register der notulen, ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan . Dit register wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging waar alle leden het kunnen inzien.

TITEL V – Het bestuursorgaan

Artikel 18 : verkiezing

De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan , samengesteld uit minimum drie bestuurders.

De drie bovengenoemde stichtende leden (zie pagina 1) maken er automatisch deel van uit.

Elke eco-gemeenschap die lid is van de vereniging kan slechts één kandidaat voordragen voor het bestuursorgaan . De voorwaarden voor erkenning als lid staan vermeld in artikel 7 en, indien toepasselijk, in het R.I.O.

Elk effectief lid dat een natuurlijk persoon is, kan ook op individuele basis solliciteren.

Vanaf het tweede jaar van de oprichting van de vereniging zal ten minste een kwart van de bestuurders worden gekozen uit kandidaten die eco-gemeenschappen vertegenwoordigen die lid zijn van de vereniging.

Vanaf het derde jaar van de oprichting van de vereniging zal ten minste een derde van de bestuurders worden gekozen uit kandidaten die eco-gemeenschappen vertegenwoordigen die lid zijn van de vereniging.

De bestuurders worden gekozen door de algemene vergadering en alleen de leden hebben stemrecht op volgorde van inbreng. Ze worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en bij geheime stemming gekozen voor een periode van 2 jaar. De kandidaten met de meeste stemmen worden gekozen, tot een door de algemene vergadering overeengekomen maximum aantal bestuurders.

De algemene vergadering kan een bestuurder ontslaan bij besluit van twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Uittredende bestuurders zijn altijd herbenoembaar. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De voorwaarden voor vergoeding van eventuele kosten die inherent zijn aan de deelname van bestuurders aan het bestuursorgaan  worden goedgekeurd door de algemene vergadering en staan uitgewerkt in het R.I.O.

Een bestuurder neemt van rechtswege ontslag, als hij/zij niet langer voldoet aan de voorwaarden om tot bestuurder te worden gekozen, onder meer wegens afwezigheid van inzet op het bestuursorgaan , namelijk in geval van ongerechtvaardigde afwezigheid op minstens 3 vergaderingen.

Een bestuurder die als lid van een eco-gemeenschap was gekozen, neemt ook automatisch ontslag van rechtswege hetzij omdat hij niet langer afgevaardigd wordt door de gemeenschap die hij vertegenwoordigde, hetzij in het geval dat deze eco-gemeenschap – in overeenstemming met artikel 7 – niet langer voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap.

Artikel 19 :

Het bestuursorgaan  vertegenwoordigt en bindt de vereniging bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Het kan alle handelingen van bestuur  en beschikking verrichten, voor zover deze niet bij wet of statuten exclusief voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Artikel 20:

Het bestuursorgaan  kan onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur  van de vereniging, met gebruikmaking van de handtekening die hierop betrekking heeft, delegeren aan een of meer personen,die zo nodig gezamenlijk optreden.

Artikel 21:

Onverminderd de artikelen 1:37, 2:2, 2:22, 2:29, 2:56, 2:57, 2:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gaan de bestuurders uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan voor wat de verbintenissen van de vereniging betreft en zijn zij enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Artikel 22:

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester. Het kan ook een of meer ondervoorzitters aanwijzen. Het wijst een secretaris aan die niet noodzakelijk lid hoeft te zijn van het bestuursorgaan .

Artikel 23 :

het bestuursorgaan  vergadert minimaal driemaal per jaar en telkens wanneer het belang van de vereniging het vereist, op verzoek van de voorzitter of twee bestuurders. Twee bestuurders kunnen een naar behoren gemotiveerd verzoek tot oproeping indienen bij de voorzitter. De vergaderingen van het bestuursorgaan  worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een ondervoorzitter of, bij gebreke daarvan, door de langst zittende bestuurder. Een bestuurder kan zich op de vergaderingen van het orgaan laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, elke bestuurder kan slechts één volmacht houden.

Artikel 24 :

Van elke vergadering van het bestuursorgaan  worden notulen opgemaakt door de secretaris. Ze worden ingeschreven in een daartoe bestemd register na goedkeuring door de leden die aanwezig zijn bij de volgende vergadering van het bestuursorgaan . De bestuurders zijn gebonden aan vertrouwelijkheid over de beraadslagingen en beslissingen die op elke vergadering worden genomen, althans tot de goedkeuring van de notulen van deze vergadering.

Artikel 25 :

De bestuurder die vermoedelijk in een belangenconflict verkeert in het kader van een voorstel van besluit dat aan het bestuursorgaan  wordt voorgelegd, moet het bestuursorgaan  waarschuwen en zich onthouden tijdens de beraadslaging en de stemming. Indien aangewezen zal hij/zij de vergadering verlaten gedurende de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp.

Indien a posteriori een belangenconflict aan het licht komt, wordt het mandaat van de betrokken bestuurder opgeschort, totdat de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid beslist over zijn ontslag of heropname.

Artikel 26:

De vereniging wordt verbonden door de handtekening van de voorzitter of de handtekeningen van twee bestuurders, behalve in zaken van dagelijks bestuur.

Artikel 27:

Het bestuursorgaan  kan slechts geldig beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien nodig zal een tweede vergadering van het bestuursorgaan  worden bijeengeroepen binnen de 30 dagen en zal deze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De beslissingen van het bestuursorgaan  worden bij voorkeur genomen met consent, volgens een door haar opgestelde procedure, goedgekeurd door de algemene vergadering en gespecificeerd in het R.I.O. In geval er geen consent wordt bereikt, wordt de beslissing genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid die van de bestuurder die als voorzitter optreedt, doorslaggevend.

Artikel 28:

Het bestuursorgaan  heeft de ruimste bevoegdheden voor het administratief beheer en het bestuur  van de vereniging. Alle bevoegdheden die krachtens de statuten of de besluiten van de algemene vergadering niet uitdrukkelijk zijn toegewezen, vallen onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan .

Artikel 29 :

Het bestuursorgaan  benoemt en ontslaat, waar nodig, alle medewerkers en personeelsleden van de vereniging, en bepaalt hun taken, werkvoorwaarden en salarissen.

Artikel 30 :

De voorzitter of twee bestuurders kunnen op de vergaderingen van het bestuur  elke persoon uitnodigen wiens aanwezigheid zij nuttig achten, dit naargelang de behoefte en enkel  met raadgevende stem.

TITEL VI: Reglement van inwendige orde (R.I.O.)

Artikel 31 :

Een Reglement van Inwendige Orde (R.I.O.) kan door het bestuursorgaan  aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Goedkeuring van het R.I.O. of wijzigingen van dit reglement kunnen gebeuren door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het R.I.O. kan niet afwijken van deze statuten. In dit verband kan het de rechten en plichten van leden en aangesloten leden niet bepalen, aangezien deze alleen in deze statuten worden vermeld. Het zou onder meer het taalgebruik bij werkvergaderingen kunnen regelen (zie artikel 2), de voorwaarden voor geschiktheid en erkenning van leden (zie artikel 7), en de procedures voor het goedkeuren van besluiten door middel van consent specificeren (zie artikels 15, 16 en 27).

TITEL VII: Begrotingen, rekeningen

Artikel 32 :

Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op 31 december en voor het eerst op 31 december 2021, worden de inschrijvingen stopgezet en maakt het bestuursorgaan  de rekening van het afgelopen boekjaar op. Hij stelt ook de begroting vast voor het volgende jaar en legt deze voor aan de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering geeft kwijting aan het bestuursorgaan .

Artikel 33 :

De algemene vergadering heeft de mogelijkheid een commissaris te benoemen die belast is met het onderzoek van de jaarrekening en het indienen van een jaarverslag. Deze wordt dan voor twee jaar benoemd en is herkiesbaar.

TITEL VIII: Ontbinding, vereffening

Artikel 34 :

In geval van ontbinding van de vereniging bepaalt de algemene vergadering de bestemming van het vermogen van de vereniging door ze een toewijzing te geven die zo dicht mogelijk bij het maatschappelijk doel ligt, en dit binnen de door de wet gestelde grenzen.

TITEL IX: Diverse bepalingen

Artikel 35 :

Alles wat niet expliciet is voorzien in deze statuten, wordt geregeld binnen de door de wet gestelde grenzen.

Artikel 36 :

In het geval van een geschil veroorzaakt door de interpretatie of de uitvoering van onderhavige statuten, zullen enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vereniging bevoegd zijn, behoudens minnelijke schikking tussen de partijen.

Artikel 37 :

De statuten van de vereniging worden in de Franse en in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd. De twee teksten hebben dezelfde rechtswaarde.

Opgesteld in 3 originele exemplaren

      op 17 november 2020, te Brussel

      Handtekeningen

Robert Hall  ;  Thierry Debie, voor ‘Habitat et Participation asbl’  ;  Luc Jonckheere voor ‘Samenhuizen vzw’